Ballonvaart boeken?

Verken het luchtruim
met JPH Ballonvaarten

Wij zijn nog tot 22:00 uur telefonisch bereikbaar. Bel ons op 0513 - 432746.

Onze algemene voorwaarden

Artikel 1: ALGEMEEN
a) De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de levering van diensten en op alle passagiersvaarten, tenzij schriftelijk één of meer van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of gewijzigd.
b) Overeenkomsten komen eerst dan tot stand na een schriftelijke akkoord verklaring. Reclames tegen de inhoud van dergelijke bevestiging, dienen binnen acht dagen na dagtekening van de bevestiging in ons bezit te zijn.
c) Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn Algemene Voorwaarden prevaleren onderhavige voorwaarden boven die van de cliënt.

Artikel 2: AANBIEDINGEN EN PRIJZEN
a) Alle door PBN-leden gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd zijn wij gerechtigd de reeds gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge toezeggingen binden ons niet, tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
b) Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
c) Cadeaubonnen voor ballonvaarten hebben een geldigheid van maximaal één jaar, en komen tenzij anders overeengekomen, na die periode te vervallen.
d) Indien de schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondeling met de opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht met de afwijking akkoord te gaan, indien hij niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging ons heeft medegedeeld niet met de afwijking akkoord te gaan.
e) Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke al dan niet voorziene oorzaak dan ook mocht stijgen, dan zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen, tenzij anders is overeengekomen. In dit geval heeft de cliënt het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 3: ANNULERINGEN EN WIJZIGINGEN
a) Indien de cliënt de overeenkomst annuleert tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt over de voor de opdracht overeengekomen kosten een bedrag van 10% verschuldigd.
b) In geval van annulering binnen 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
c) De cliënt kan tot 14 dagen voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten hiervan bedragen maximaal 25 euro per passagier per wijziging.
d) Wij hebben het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een ballonvaart niet toelaten. In dit geval vindt geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal in overleg een nieuwe datum worden gepland.

Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID
a) Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
b) Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst terzake waarvan wij aansprakelijk worden gesteld.
c) Onze aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent, eventueel verhoogd met het door ons voor de opdracht gefactureerde bedrag.
d) Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door ons worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico. De deelnemers aan de ballonvaarten zijn voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van ons gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden, zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 5: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
a) Alle passagiersvaarten worden uitgevoerd overeenkomstig de door ons opgestelde gedrags- en safety code.
b) Tenzij bij het aangaan der overeenkomst anders is overeengekomen is de wijze van uitvoering der overeenkomst ter onze keuze, waarbij wij zullen handelen naar beste weten en kunnen en overeenkomstig de methoden, die gebruikelijk zijn bij de uitvoering van dergelijke werkzaamheden.
c) Wij houden ons het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen, dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten komende factoren een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar ons oordeel een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid met zich mee brengt.
d) Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van de uitvoering van de opdracht is indien gevallen als genoemde in punt 5c) zich voordoen voor de cliënt.
e) Het risico voor niet of niet tijdig verschijnen door de cliënt voor deelname aan de uitvoering van een opdracht is voor risico en rekening van de cliënt.
f) Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige door ons opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd.
g) De cliënt is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

Artikel 6: BETALINGEN & INCASSO
a) Betaling van de ballonvaart geschiedt vooraf, tenzij anders aangegeven.
b) Indien wordt overeengekomen dat betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
c) Wij hebben het recht bij niet, of niet-tijdige betaling de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
d) Bij niet of niet-tijdige voldoening van een factuur is de cliënt sedert de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand van het totale bedrag der factuur waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand. Betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde rente.
e) Wij zijn voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de vertragingsrente van de cliënt te vorderen alle incasso kosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke, waaronder de kosten van juridische bijstand door derden. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van 125 euro een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

Artikel 7: KLACHTEN
a) In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk bij het betreffende PBN-lid te worden ingediend. Reclames die niet binnen acht dagen worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
b) Indien de klacht niet bevredigend wordt opgelost dient de cliënt uiterlijk binnen veertien dagen de klacht in te dienen bij het bestuur van de PBN.
c) Reclames geven geen recht op opschorting van de betaling.

Artikel 9: OVERIGE BEPALINGEN
a) Ingeval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen ten volle van kracht.
b) Wij zijn is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.

 
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht op 3 april 1997. Depotnummer 4840.